خارک پخته از شیرینی های سنتی است که به عنوان آجیل و سوغات استفاده می شود. بخاطر مزه شیرین آن گاهی به همراه چای نیز مصرف می گردد.برای تهیه خارک پخته ابتدای خارک رسیده نوع خاصی از نخل را در آب می جوشانند سپس با آب خنک آن را فوری سرد میکنند، آنگاه به مدت چندین هفته آن را در سایه بدور از آفتاب و با تهویه مناسب قرار می دهند تا به آرامی خشک شود. خارک بدست آمده شیرین و تا حدودی سفت بوده و به عنوان آجیل کاربرد دارد.