خرمای شِکَر طعم نسبتا شیرین تری نسبت به همتایان خود دارد خرمای آن کشیده و باریک است ، با اینکه رطب آن بسیار خوش طعم و خارک آن هم شیرین می باشد اما بیشترین فروش آن به صورت خرما صورت می گیرد. در صورت نگهداری مناسب خرمای آن کمتر شیره می زند به همین دلیل هنگام سرد شدن هوا طراوت اولیه خود را بهتر حفظ می کند.خرمای شکر به نسبت سایر خرماهایی که ذکر کردیم، دارای قند بیش تر است و شیرین تر بوده و رنگ آن در مراحل مختلف رسیدن به ترتیب سبز متمایل به زرد و قهوه ای رنگ می شود. شکل دانه آن تا حدود زیادی به شاهانی شباهت دارد.

date