اندازه خرمای لشت تقریبا به اندازه دانه کبکاب است اما رنگ آن کاملا سیاه بوده و پوسته ی خرما به راحتی از آن جدا می شود.

date