در حالت عادی ارسال از طریق تیباکس انجام می گیرد. اما این امکان برای شما برقرار شده است که سفارش شما از طریق سرویس دلخواه برای شما ارسال شود.

شما می توانید سرویس دلخواه خود را در یادداشت سفارش برای ما ارسال نمائید.

تیباکس

پست سفارشی

پست پیشتاز

باربری

پیک

سایر روشهای درخواستی که در دسترس باشند